DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Khoa Cơ bản gồm 3 bộ môn: Bộ môn Toán, Bộ môn Tin học và Bộ môn Khoa học máy tính và dữ liệu. Hiện nay có 16 cán bộ giảng viên bao gồm:...

TS Phùng Duy Quang

TS. Phùng Duy Quang

TS. Vương Thị Thảo Bình

LÝ LỊCH KHOA HỌC  THÔNG TIN CÁ NHÂN  Họ và tên: Vương Thị Thảo Bình     Giới tính:  Nữ      Ngày sinh: 22/01/1974 Nơi sinh:   Nghệ An                            Quê quán:  Nghệ An      Dân tộc:     Kinh Đơn vị công tác:...

Th.S Tô Thị Hải Yến

    LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:        TÔ THỊ HẢI YẾN                                                Giới tính:   Nữ Ngày, tháng, năm sinh:        01/10/1974                                        Nơi sinh:  Hà nội Quê quán:      Đông Hoàng...

Th.S Trần Phương Chi

LÝ LỊCH KHOA HỌC  LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Trần Phương Chi                                   Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1976                      Nơi sinh: Thái Bình Quê quán: Thái Bình                                                Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất: Thạc...

TS Đoàn Quang Hưng

TS. Đoàn Quang Hưng Họ và tên: Đoàn Quang Hưng          Giới tính: Nam            Năm sinh: 1984 Email: hungdq@ftu.edu.vn                Website cá nhân: https://scholar.google.com/citations?user=rM1IZ68AAAAJ&hl Học vị cao nhất: Tiến sĩ I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học: Hệ đào tạo:  Chính...

TS. Nguyễn Dương Nguyễn

LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Nguyễn Dương Nguyễn                    Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 17/11/1981                   Nơi sinh: Quảng Ninh Quê quán: Quảng Ninh                                      Dân tộc: Kinh Học vị cao...

Th.S NCS Vũ Thị Hương Sắc

LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: VŨ THỊ HƯƠNG SẮC                        Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 21/04/1986                      Nơi sinh: Quảng Ninh Quê quán: Quảng Ninh                                            Dân tộc: Kinh Học vị cao...

TS Lâm Văn Sơn

LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:      Lâm Văn Sơn                                                            Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1980                                              Nơi sinh: Nam Định Quê quán: Giao Thủy, Nam Định                                                              Dân tộc:...

TS. Nguyễn Văn Minh

     TS. Nguyễn Văn Minh

TIN MỚI NHẤT