DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Khoa Cơ bản gồm 3 bộ môn: Bộ môn Toán, Bộ môn Tin học và Bộ môn Khoa học máy tính và dữ liệu. Hiện nay có 16 cán bộ giảng viên bao gồm:...

TS Đoàn Quang Hưng

TS. Đoàn Quang Hưng Họ và tên: Đoàn Quang Hưng          Giới tính: Nam            Năm sinh: 1984 Email: hungdq@ftu.edu.vn                Website cá nhân: https://scholar.google.com/citations?user=rM1IZ68AAAAJ&hl Học vị cao nhất: Tiến sĩ I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học: Hệ đào tạo:  Chính...

TS. Nguyễn Dương Nguyễn

LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Nguyễn Dương Nguyễn                    Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 17/11/1981                   Nơi sinh: Quảng Ninh Quê quán: Quảng Ninh                                      Dân tộc: Kinh Học vị cao...

TS Phùng Duy Quang

TS. Phùng Duy Quang

TS. Nguyễn Văn Minh

     TS. Nguyễn Văn Minh

TS Lâm Văn Sơn

LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:      Lâm Văn Sơn                                                            Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1980                                              Nơi sinh: Nam Định Quê quán: Giao Thủy, Nam Định                                                              Dân tộc:...

TS. Vương Thị Thảo Bình

LÝ LỊCH KHOA HỌC  THÔNG TIN CÁ NHÂN  Họ và tên: Vương Thị Thảo Bình     Giới tính:  Nữ      Ngày sinh: 22/01/1974 Nơi sinh:   Nghệ An                            Quê quán:  Nghệ An      Dân tộc:     Kinh Đơn vị công tác:...

Th.S NCS Vũ Thị Hương Sắc

LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: VŨ THỊ HƯƠNG SẮC                        Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 21/04/1986                      Nơi sinh: Quảng Ninh Quê quán: Quảng Ninh                                            Dân tộc: Kinh Học vị cao...

Th.S NCS Phan Thị Hương

LÝ LỊCH KHOA HỌC  I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ và tên:       PHAN THỊ HƯƠNG                                           ...

Th.S NCS Phạm Ngọc Mai

LÝ LỊCH KHOA HỌC  LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: PHẠM NGỌC MAI                        Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 10/06/1981                Nơi sinh: Thanh Hóa Quê quán: Thanh Hóa                                       Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất:...

TIN MỚI NHẤT