TS. Đoàn Quang Hưng

Họ và tên: Đoàn Quang Hưng          Giới tính: Nam            Năm sinh: 1984

Email: hungdq@ftu.edu.vn                Website cá nhân: https://scholar.google.com/citations?user=rM1IZ68AAAAJ&hl

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành học:  Công nghệ Thông tin

Nước đào tạo: Việt Nam             Năm tốt nghiệp: 2006

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Viện Nghiên cứu Xã hội Hà Lan (ISS), Đại học Tổng hợp Erasmus, Rotterdam và Trường đại học Kinh tế Quốc dân

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Quản trị             Năm cấp bằng: 2022

Nơi đào tạo: Đại học LUISS, Roma, Italia.

  • Tên luận án: Essays on determinants of innovation of small-and medium-sized enterprises

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
03/2023- nay  Trường Đại học Ngoại thương  Giảng viên
09/2017 – 02/2023  Trường Đại học LUISS, Rome  Nghiên cứu sinh
 05/2010 – 08/2017  Trường Đại học Ngoại thương  Giảng Viên
09/2006 – 12/2009  Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN)  Nghiên cứu viên

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Hướng nghiên cứu:

– Vốn xã hội

– Đổi mới sáng tạo

– Chuỗi giá trị toàn cầu

– Tham nhũng

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 

TT

 

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành,

trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1  Một số giải pháp nâng cao năng suất nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Ngoại thương  2016/2017 Trường Đại học Ngoại thương  Chủ nhiệm
 2  Xây dựng bộ chỉ số phụ thuộc xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam  2014  Bộ Công thương  Thành viên
 3  Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu  2012/2013  Trường Đại học Ngoại thương  Chủ nhiệm
 4  Phân tích cạnh tranh ngành điện tại Việt Nam  2013/2015  Bộ GD-ĐT  Thành viên

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Tên tác giả Năm
công bố
Tên Tạp chí/NXB
2.1. GIÁO TRÌNH, SÁCH
1. Kaizen for Small- and Medium-Sized Enterprises in Vietnam VH Nam, NTT Anh, DQ Hung 2020  Spinger
2. The Roles of Universities in Vietnam’s National Innovation System NN Anh, NP Mai, DQ Hung, DN Tien 2017  Routledge
3.  Land Transparency Study: Synthesis Report (Vietnam) Anderson và cộng sự 2014  Hong Duc Publishing House, Hanoi, Vietnam
2.1. BÀI BÁO/TẠP CHÍ
1.  Social capital and firm performance in transition economies HQ Doan, F Masciarelli, A Prencipe, NH Vu 2023  Eurasian Business Review
2. A Revisit of Motives for Chinese Outward Foreign Direct Investment: The Role of the Institution in Host Countries N Thi Tuong Anh, HQ Doan, TA Bui, NH Vu, DTT Le 2022  SAGE Open
3. Innovation in cities a driving force for knowledge flows: Exploring the relationship between high-tech firms, student mobility, and the role of youth entrepreneurship F Marchesani, F Masciarelli, HQ Doan 2022  Cities
4. Effects of tax administration corruption on innovation inputs and outputs: evidence from small and medium sized enterprises in Vietnam HQ Doan, NH Vu, B Tran-Nam, NA Nguyen 2021  Empirical Economics
5. Household Stockpiling in Response to the Covid-19 Pandemic: Empirical Evidence from Vietnam VH Nam, HN Luu, NTT Anh, TA Nguyen, HQ Doan 2021  Forum for Social Economics
6.  Does lowering entry cost counter the persistence of zombie firms? NTT Anh, DQ Hung, NH Vu, BA Tuan 2021  International Journal of Business and Globalisation 27 (3), 333-354
7.  Developing Entrepreneurial Competencies in Vietnam: Evidence from the Bac Ninh Province MG Devetag, G Zazzerini, NQ Tuan, DQ Hung 2020  Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies 6 (2), 329-346
8.  Determinants of Vietnamese footwear exporting firms’ market selection: A multinomial logistic analysis of panel data QH Vuong, TH Vu, QH Doan, MT Ho 2019  Heliyon 5 (10)
9.  Family Background and Admission Criteria as the Predictors of University GPA: Evidence from a University in Vietnam. PT Huong, DN Tien, DQ Hung, TD Loc 2019  Journal of Institutional Research South East Asia 17 (1)
10.  Tax corruption and private sector development in Vietnam NA Nguyen, QH Doan, B Tran-Nam 2017  eJournal of Tax Research 15 (2), 290-311
11.  The impact of petty corruption on firm innovation in Vietnam NA Nguyen, QH Doan, NM Nguyen, B Tran-Nam 2016  Crime, Law and Social Change 65 (4), 377-394