HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày 22/02/24 Hội đồng thẩm định đã họp và thông qua Chương trình đào tạo Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh

1. Đại diện Phòng Quản lý đào tạo tuyên bố lý do cuộc họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo;
2. Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt và công bố chương trình làm việc;
3. Đại điện đơn vị phụ trách chuyên môn trình bày tóm tắt Đề án xây dựng chương trình đào tạo;
4. Các thành viên trong Hội đồng nhận xét về Đề án xây dựng chương trình đào tạo (Có bản nhận xét kèm theo);
5. Đơn vị phụ trách chuyên môn trả lời các câu hỏi và các vấn đề về chương trình đào tạo đã được Hội đồng đặt ra;
6. Các thành viên trong Hội đồng biểu quyết về việc thông qua chương trình đào tạo (Có mẫu phiếu kèm theo);
7. Hội đồng kết luận về việc thông qua Đề án xây dựng chương trình đào tạo