LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Website: http://khoacoban.ftu.edu.vn/

Home

Khoa Công nghệ và Khoa học dữ liệu, tiền thân là Khoa Cơ bản là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy, nghiên cứu khoa học các môn khoa học cơ bản cho các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường.

Khoa Cơ bản và Kinh tế cơ sở được thành lập năm 1988 trên cơ sở Bộ môn Cơ bản được tách ra từ Khoa Nghiệp  vụ. Năm 2007, Khoa đổi tên thành Khoa Cơ bản. Đến năm 2024 Khoa đổi tên thành KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU.

Lãnh đạo đơn vị hiện tại:

  • Phó trưởng khoa phụ trách: ThS. Tô Thị Hải Yến

Hiện nay, Khoa phụ trách giảng dạy các môn Toán, Tin cho các chuyên ngành đào tạo trong toàn trường. Cán bộ giảng viên của Khoa có nhiều công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus. Khoa là đầu mối tổ chức cho sinh viên tham dự các cuộc thi Olympic Toán- Tin, MOS (Vô địch Tin học Văn phòng).

Trong những năm qua, Khoa đã được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2011 – 2012; 2017 – 2018; liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cấp Trường qua các năm.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ
  1. Nhà giáo Phạm Ngọc Châu (1988 – 1990)
  2. PGS. TS Lê Thanh Cường (1990 – 2007)
  3. ThS Nguyễn Thị Toàn (2007 – 2010)
  4. TS Phùng Duy Quang (2010 – 2021)
  5. ThS Tô Thị Hải Yến (2021 – Nay)