Khoa thực hiện nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khoa hoàn thành tốt giảng dạy các môn toán và tin cho sinh viên trong các ngành đào tạo tại trường với tỷ lệ vượt giờ trung bình khoảng 300%:

  • Các học phần Toán: Hệ đại học chương trình chuẩn các môn: Toán cao cấp, Toán tài chính, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, mô hình chuỗi thời gian trong kinh tế và kinh doanh (tự chọn). Giảng dạy bằng tiếng anh chương trình tiên tiến các môn: Đại số trong kinh tế và kinh doanh, Giải tích trong kinh tế và kinh doanh, Toán trong khoa học quản lý, Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán. Giảng dạy bằng tiếng anh chương trình chất lượng cao các môn Toán cao cấp, Toán tài chính, Lý thuyết xác suất và thống kê Toán, mô hình chuỗi thời gian trong kinh tế và kinh doanh (tự chọn).
  • Các học phần Tin học: Hệ Đại học chương trình tiêu chuẩn các môn: Tin học, Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin quản lý (tự chọn). Giảng dạy bằng tiếng anh chương trình tiên tiến môn: Tin học. Giảng dạy bằng tiếng anh chương trình chất lượng cao các môn: Tin học, Tin học ứng dụng trong quản trị khách sạn.