Không có mô tả ảnh.

LÝ LỊCH KHOA HỌC

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      Lâm Văn Sơn                                                            Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1980                                              Nơi sinh: Nam Định

Quê quán: Giao Thủy, Nam Định                                                              Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                                                 Năm, nước nhận học vị: 2021

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính                              Năm bổ nhiệm: 2020

Chức vụ:

Đơn vị công tác: Bộ Môn Toán, Khoa Cơ bản, Đại học Ngoại thương

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: CQ:                    NR:                 DĐ: 0336969909

Fax:                                                Email: sonlam@ftu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Ngành học:  Toán Tin

Nước đào tạo: Việt Nam                                                                Năm tốt nghiệp: 2003

Bằng đại học 2:                                                                              Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Xác suất thống kê                           Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Viện Toán học

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Toán kinh tế (ngành Kinh tế học) Năm cấp bằng: 2021

Nơi đào tạo: Đại học kinh tế quốc dân

  • Tên luận án: Sử dụng cách tiếp cận đối ngẫu: Dự báo cầu lao động ngành chế biến thực phẩm, tiếp cận từ phía doanh nghiệp
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B1
  2. Tiếng Pháp Mức độ sử dụng:

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2008- nay Đại học Ngoại thương Giảng viên

 

 

 

 

 

  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1.        “Vận dụng mô hình toán kinh tế để xếp hạng tín nhiệm khách hàng cá nhân trong ngân hàng thương mại tại Việt Nam” 2013/2014 Cấp Trường Chủ nhiệm
2.        “Một số mô hình phân tích lạm phát theo tiếp cận đường Phillips và áp dụng cho trường hợp Việt Nam” 2012/2013 Cấp Trường Thành viên
3.        “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu hút, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 -2020, có tính đến 2025” 2014/2016 Cấp Tỉnh Thành viên
4.        “Assessing the impact of the Rice Land Protection and Developement Policy on agricultural production efficiency in Vietnam” (Đánh giá tác động của Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam) 2019/2020 Cấp Trường Thành viên
5.        Cơ sở khoa học xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 2019/2021 Cấp Nhà nước Thành viên

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1.        Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Việt Nam thông qua mô hình kinh tế lượng, 2013 Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 58, năm 2013, Tr 78-87.
2.        Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp bằng mô hình Logistics, 2014 Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 8, năm 2014, Tr. 83-86.
3.        Ứng dụng mô hình Logit để xây dựng định mức tín nhiệm khách hàng trong ngân hàng, 2014 Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 64, tháng 04/2014, Tr.28-33.
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
4.        Tác động của sở hữu nhà nước lên thông tin bất đối xứng tại các công ty niêm yết – Trường hợp sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, 2014 Tạp chí kinh tế & phát triển, số 202, 2014, Tr. 60-67.
5.        Sử dụng cách tiếp cận đối ngẫu dự báo cầu lao động ngành chế biến thực phẩm ở Việt Nam 2018 Tạp chí kinh tế & phát triển, số 256(II), tr. 89-99, ISSN: 1859-0012.
6.        Factors Affectinh Labor Demand and the Impacts of Foreign Direct Invesment on Employment Growth in Vietnam 2018 Vienam’s Socio-Economic Development, ISSN: 0868-359x, Volume 23 Issue2 Number 94
7.        Đánh giá khả năng tuyển chọn lao động lao động của doanh nghiệp FDI Việt Nam: một ứng dụng của mô hình hồi quy thứ bậc 2020 Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 572, tr. 40-43, ISBN: 0868-3808.